21 maja 2024, Wtorek
Na portalu znajduje się 60089 ogłoszeń

Regulamin

  

 

 

Regulamin świadczenia usług w serwisie www.praca4u.pl

REGULAMIN KANDYDATA


DEFINICJE

Praca4U.pl (usługodawca) – Portal pracy funkcjonujący pod domeną internetową www.Praca4U.pl prowadzony przez..., Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Kandydat (usługobiorca) – osoba fizyczna korzystająca z portalu pracy Praca4U.pl w celu poszukiwania zatrudnienia.

CV – curriculum vitae Kandydata, wypełnione przy pomocy formularza i zarejestrowane w Portalu.

Pracodawca - osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ogłoszenia – oferty pracy opublikowane w Portalu przez Pracodawcę za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu.

 

ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Kandydatów z usług Portalu Pracy Praca4U.pl.

2. Korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

3. Rejestracja w Portalu Praca4U.pl wiąże się z wypełnieniem podstawowych danych identyfikujących Kandydata. Dane muszą być zgodnie ze stanem faktycznym. Kandydat zobowiązany jest do aktualizacji swych danych.

4. Portal Pracy Praca4U.pl ma prawo do usunięcia konta Kandydata w przypadku, gdy dane podane podczas rejestracji są nieprawdziwe i budzą uzasadnione wątpliwości co do ich wiarygodności.

5. Zabrania się jakichkolwiek działań które mogą utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie portalu lub działań na szkodę Praca4U.pl.

6. Zabronione jest bez zgody Praca4U.pl wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści znajdujących się na Portalu Praca4U.pl.

7. Portal Pracy Praca4U.pl ma prawo do wykorzystywania danych Kandydatów w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług.

8. Rejestrując się na Praca4U.pl Kandydat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu informacji przez www.Praca4U.pl w celach statystycznych i marketingowych.

 

ZASADY APLIKOWANIA NA STANOWISKA PRACY

1. Kandydat ma możliwość aplikowania na ofert pracy bezpłatnie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi dostępnych w portalu Praca4U.pl.

2. Kandydat ma możliwość aplikowana na dane stanowisko poprzez zarejestrowanie się na  portalu Praca4U.pl i stworzenie profesjonalnego szablonu CV w panelu Kandydata lub też bezpośrednio poprzez wysłanie własnego CV przy pomocy formularza kontaktowego.

3. Praca4U.pl wysyła powiadomienia o nowych ofertach pracy do Kandydatów według wskazanych przez nich preferencji. Praca4U.pl nie może ponosić odpowiedzialności za prawidłową i w pełni poprawną klasyfikację otrzymywanych ogłoszeń.

4. Usługodawca ma jednak prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej zamieszczanych przez Klientów zgłoszeń z punktu widzenia ich prawdziwości, rzetelności i zgodności z prawem oraz z niniejszym Regulaminem.

5. Treści znajdujące się w profilu Kandydata i CV nie mogą naruszać ogólnie przyjętych zasada współżycia społecznego a w szczególności norm prawnych obowiązujących w Polsce.

6. Informacje zamieszczone w profilu muszą odzwierciedlać stan faktyczny i nie mogą wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców.

7. Kandydat może zgłosić swoją kandydaturę tylko jeden raz w odpowiedzi na daną ofertę pracy.
8. Kandydat odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu.
9. Praca4U.pl zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji profilu Kandydata w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Praca4U.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści w profilu Kandydata i CV zamieszczanych w serwisie. Usługodawca ma prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej załączonych przez Kandydata treści.
2. Praca4U.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez błędne podanie informacji lub nieprawdziwych danych, bądź też niedotrzymania umów jednej ze stron.
3. Praca4U.pl nie może zagwarantować, ciągłości czy też bezbłędności funkcjonowania portalu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w sytuacji zmiany właściciela, jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści CV, aplikacji i innych wysyłanych przez kandydatów do pracodawcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Praca4U.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartych w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania o tym zainteresowane strony.

2. Wgląd do regulaminu jest stały, a jego aktualna forma znajduje się zawsze na stronie www.praca4u.pl/regulamin.html

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu Kandydata: 18 styczeń 2010 r.

 

 


 

 

Regulamin świadczenia usług w serwisie www.praca4u.pl

REGULAMIN PRACODAWCY


DEFINICJE


Praca4U.pl (usługodawca) – Portal pracy funkcjonujący pod domeną internetową www.Praca4U.pl prowadzony przez MediaLive, ul. Na Szaniec 6/58, Kraków 31-560, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 5546/2009.

Pracodawca (usługobiorca) - osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kandydat – osoba fizyczna korzystająca z portalu pracy Praca4U.pl w celu poszukiwania zatrudnienia

Ogłoszenia – oferty pracy opublikowane w Portalu przez Pracodawcę za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu.

Pakiety wyróżnień – sposoby promocji pracodawcy i ogłoszeń przez niego publikowanych.

 

ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Pracodawców z usług Portalu Pracy Praca4U.pl.

2. Korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

3. Rejestracja w Portalu Praca4U.pl wiąże się z wypełnieniem podstawowych danych identyfikujących Pracodawcę. Dane muszą być zgodnie ze stanem faktycznym. Pracodawca zobowiązany jest do aktualizacji swych danych.

4. Praca4U.pl ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas rejestracji. Weryfikacja ta odbywa się poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów na adres właściciela portalu Praca4U.pl.

5. Portal Pracy Praca4U.pl ma prawo do usunięcia konta Pracodawcy w przypadku, gdy dane podane podczas rejestracji są nieprawdziwe i budzą uzasadnione wątpliwości co do ich wiarygodności.

6. Pracodawca umieszczając ofertę pracy na Portalu Praca4U.pl zgadza się jednocześnie na publikowanie swego ogłoszenia na stronach partnerskich Praca4U.pl.

7. Zabrania się jakichkolwiek działań które mogą utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie portalu lub działań na szkodę Praca4U.pl.

8. Zabronione jest bez zgody Praca4U.pl wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści znajdujących się na Portalu Praca4U.pl.

9. Portal Pracy Praca4U.pl ma prawo do wykorzystywania danych Pracodawców w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług.

10. Rejestrując się na Praca4U.pl Pracodawca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu informacji przez www.Praca4U.pl w celach statystycznych i marketingowych.

 

ZASADY UMIESZCZANIA OFERT PRACY

1. Pracodawca ma możliwość umieszczania ofert pracy bezpłatnie przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy dostępnych w panelu pracodawcy.
2. Poprzez oferty pracy należy rozumieć ogłoszenia typu „dam pracę”.
3. Treść ogłoszenia nie może naruszać ogólnie przyjętych zasada współżycia społecznego a w szczególności norm prawnych obowiązujących w Polsce.

4. Informacje zamieszczone w ogłoszeniu muszą odzwierciedlać stan faktyczny i nie mogą wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców.

5. Pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza „dodawanie ogłoszeń” zgodnie z prawdą.
6. Zabrania się dodawania tych samych ofert zatrudnienia wielokrotnie przez tego samego pracodawcę w szczególności dotyczy to nazwy stanowiska, miejsca pracy, regionu lub branży.

7. Pracodawca nie może umieszczać ogłoszeń które w swej intencji dotyczą nawiązania współpracy lub partnerstwa.

8. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek adresów www jak również danych kontaktowych takich jak: adres pracodawcy, numer telefonu, adres email.

9. Zabrania się umieszczania ogłoszeń które wymagają od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat w celu zawarcia umowy z pracodawcą, jak również ogłoszeń które wymagają od kandydata kontaktu z pracodawcą w celu szczegółowego poznania złożonej oferty.

10. Zabrania się umieszczania ogłoszeń które w swej treści stanowią propozycję handlową.
11. Praca4U.pl zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji ogłoszenia w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

PAKIETY WYRÓŻNIEŃ


1. Promowanie własnych ogłoszeń w portalu Praca4U.pl odbywa się przy pomocy różnych rodzajów płatnych pakietów.

2. Praca4U.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji oferowanych pakietów oraz ich cen.

3. Praca4U.pl nie może zapewnić efektywności przewidywanej przez pracodawcę w zakresie promocji ogłoszeń pracy i jego wizerunku.

4. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać na adres email: info@praca4U.pl używając adresu pocztowego, który jest jednocześnie nazwą użytkownika konta wraz z danymi teleadresowymi i szczegółowym opisem problemu. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i rozpoczyna się z chwilą otrzymania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Praca4U.pl ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Praca4U.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez błędne podanie informacji lub nieprawdziwych danych, bądź też niedotrzymania umów jednej ze stron.
3. Praca4U.pl nie może zagwarantować, ciągłości czy też bezbłędności funkcjonowania portalu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w sytuacji zmiany właściciela, jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści CV, aplikacji i innych wysyłanych przez kandydatów do pracodawcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Praca4U.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartych w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania o tym zainteresowane strony.

2. Wgląd do regulaminu jest stały, a jego aktualna forma znajduje się zawsze na stronie www.praca4u.pl/regulamin.html

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu Pracodawcy: 18 styczeń 2010 r.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj
Nie masz konta? Zarejestruj się

Extra Oferta


Twoja oferta w tym miejscu?

Chcesz aby Twoja oferta pracy wyświetlała się w tym miejscu za jedyne 20 złotych netto? To bardzo proste. Wypromuj swoją ofertę pracy.

Wyróżnij się »

Sonda


Czy warto rozmawiać w pracy o sprawach prywatnych